Home

IKC Terra Incognita

Inclusief

 

Met inclusief kind centrum Terra Incognita willen we een concept ontwikkelen voor een inclusief integraal kindcentrum. Een plek waar kinderen tussen de 0 en 14 jaar terecht kunnen voor onderwijs, ontwikkeling, ondersteuning, opvang en ontspanning ongeacht hun specifieke ondersteunings- en/of zorgbehoefte.

We ontwikkelen een leerconcept dat past bij alle kinderen en recht doet aan hun specifieke behoeften. Naast aandacht voor de individuele persoon, hechten we tevens aan leren samenwerken. Waarbij samenwerken met een grotere verscheidenheid aan kinderen zal zijn dan in bijvoorbeeld een reguliere basisschool of reguliere kinderopvang.

 

Integraal

 

We werken een concept uit waarbinnen professionals van verschillende disciplines en vanuit van oorsprong verschillende sectoren in één organisatie samenwerken.

We werken een concept uit waarbij de verschillende bekostigingsregelingen toch binnen een eenduidig financiële bedrijfsvoering kunnen worden ondergebracht.

We werken een concept uit voor een huisvestingsplan dat recht doet aan de te ontwikkelen visie, de eisen die de verschillende sectoren stellen en met een globale duiding wat betreft de bekostiging.

Met inclusief kind centrum Terra Incognita willen we een concept ontwikkelen dat voldoende concreet is om lokaal toe te passen en dat tevens voldoende ruimte laat voor eigen aanvullingen.

Verbinding

 

In het ontwikkelnetwerk Terra Incognita participeren op persoonlijke titel professionals en ouders die beroepsmatig of persoonlijk te maken hebben met regulier en speciaal onderwijs, peuterwerk, samenwerkingsverbanden, wetgeving en uitvoering passend onderwijs, kinderopvang, behandeling van meervoudig gehandicapte kinderen, onderwijsadvisering en jeugdzorg.

Copyright © All Rights Reserved